« TAPP Coalitie presenteert oplossing voor stikstof crisis veehouderij »

Gepubliceerd op 20-11-2019

Persbericht 20 november 2019                                                                                   
 
TAPP Coalitie organisaties hebben aanvullend stikstofplan via eerlijke vleesprijs
 
Vandaag presenteert de TAPP Coalitie in aanvulling op het Landbouw Collectief een  stikstofplan[1]. In de TAPP Coalitie, werken landbouworganisaties samen met milieu-, dierenwelzijn- en gezondheid organisaties, waaronder Netwerk GRONDig (ca. 1000 melkveehouders), en Caring Farmers. Kern van dit aanvullende stikstofplan is een vrijwillige krimp van 10% van het aantal  (intensief gehouden) koeien, varkens en kippen, 1% per jaar tussen 2020 en 2030. Dat kost jaarlijks 150 miljoen euro, betaald via een eerlijke vleesprijs.
 
Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie: “Het voorstel van het Landbouw Collectief bevat prima maatregelen zoals extra weidegang voor koeien en voermaatregelen. Om de emissies verder terug te dringen is ook een beperkte krimp van de veestapel nodig, 1% per jaar tot 2030, in regio’s met veel vee nabij natuurgebieden, betaald via een eerlijke vleesprijs. Wij vragen het kabinet om een noodwet, de wet eerlijke vleesprijs, met extra geld voor boeren. Wij zouden het op prijs stellen uitgenodigd te worden in het Catshuis om dit toe te lichten.
Sinds 2000 is het landbouwareaal 10% gekrompen maar de veestapel niet. Daarom is een 10% kleinere veestapel nodig voor kringlooplandbouw met 10% minder mestafzetruimte.”
 
In totaal wil de TAPP Coalitie net als het Landbouw Collectief dat er jaarlijks zo’n 600 miljoen euro komt voor boeren, alleen de invulling verschilt. Het landbouw collectief vraagt 2,9 miljard euro voor 5 jaar voor stikstof (580 mln per jaar). De TAPP Coalitie vraagt 600 miljoen euro per jaar voor stikstof, klimaat, natuur en dierenwelzijn. Voor stikstof vraagt de TAPP Coalitie naast de vrijwillige reductie van het aantal dieren (150 miljoen euro/jaar) zeker 175 miljoen euro per jaar, zie tabel hieronder. Het gaat om o.a. subsidies voor stalmaatregelen, minder stikstof kunstmest, minder en ander veevoer en om koeien vaker in de wei te laten lopen. Dat laatste scheelt 1,2 tot 2,8 kton ammoniak en is ook een voorstel van het Landbouw Collectief. Die 2,8 kiloton is een grotere stikstofreductie dan we zouden krijgen door een drastische verlaging van de maximumsnelheden op snelwegen naar 100 km/uur en op autowegen naar 80 km/uur. Vorige week besloot het kabinet tot 100 km/uur.
 
Het voornemen voor een eerlijke vleesprijs wordt gesteund door 63% van de Nederlanders volgens een enquête van het AD onder lezers, en door 54 tot 62% van de stemmers op regeringspartijen, bleek begin november (zie tappcoalitie.nl/nieuws). Op 13 november zei Staatssecretaris van Financiën Menno Snel toe het voorstel voor een eerlijke vleesprijs op te nemen in de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel. Gister, 19 november, voerde de TAPP Coalitie al overleg met het Ministerie van Financiën over details van invoering van de eerlijke vleesprijs. Wij hebben toegelicht dat een eerlijke vleesprijs grote voordelen heeft boven een btw verhoging op vlees. Nederlanders accepteren een eerlijke -hogere- prijs van vlees, als er een goede bestemming is voor de meerprijs: herinvesteren in goedkopere groenten en fruit, 600 miljoen euro steun aan boeren (o.a. voor stikstof) en koopkrachtreparatie voor lagere inkomens.
 
De verrassende quick win voor stikstof is: de reeds aanwezige koeien vaker in de wei te laten. Dat verlaagt de ammoniakemissie, want ammoniak ontstaat pas als mest en urine vermengd raken, wat nauwelijks gebeurt bij weidegang. Volgens het CBS krijgt de Nederlandse koe jaarlijks ruim 1000 uur weidegang. Dat is slechts 11,4% van het jaar. Dus: meer dagen per jaar weiden en meer uren per dag. Stel dat de gemiddelde Nederlandse koe 1200 uur zou weiden, dan daalt de ammoniakemissie jaarlijks met 1,2 kton. En bij 1500 uur met 2,8 kton.
De TAPP Coalitie heeft op basis van een voorstel van Centrum voor Landbouw en Milieu een krimp voorstel gemaakt en toegestuurd aan de Commissie Remkes, die het meeneemt in het lange termijn advies voorjaar 2020. Het voorstel houdt in dat jaarlijks 1% van de fosfaatrechten (melkvee) en dierrechten (varkens en pluimvee) vrijwillig worden opgekocht tegen 125% van de marktwaarde: hele bedrijven tegelijk nabij natuurgebieden, of bijvoorbeeld 10% van de dieren in een stal, waardoor dieren meer ruimte krijgen (welzijn).
 
Professor Pier Vellinga (VU, WUR, klimaat), voorzitter TAPP Coalitie: “Door ons grondige overleg met de belanghebbende partijen in ons land ligt er nu een breed gedragen voornemen, dat we op haalbaarheid lieten doorrekenen. Als Nederlanders kunnen we via een eerlijke prijs op vlees circa 1,3 miljard euro per jaar beschikbaar stellen. Een gigantisch bedrag dat terugvloeit via onze boeren, goedkopere groenten en fruit en voor lagere inkomens: dus voor een ander, beter, welvarender Nederland”.
 
Landbouw maatregel  stikstof reductie.               Kosten in mln Euro per jaar (2020-2030)    

1 Vrijwillige warme sanering veestapel 1% per jaar.                  150                                                        
2 Koeien meer uren per jaar in de wei / dierwelzijn                  60                                                       .    

3 Stikstofbindende gewassen ipv stikstof kunstmest                 4                                                           
4 Stimulans grondgebonden melkveehouderij                         17,5                                                         
5 Duurzame integrale stallen                                                       7,5                                                         
6 Stimulans  keurmerk kosten duurzame landbouw                  10                                                         
7 Omschakeling duurzame landbouw/ biologisch                     15                                                         
8 Omschakeling naar Beter Leven 2 en 3 sterren.                       60                                                      
 
Totaal                                                                                              324 mln euro per jaar 
 
Berekeningen voor het rapport 'Duurzaamheidsbijdrage vlees' (incl. 10% kleinere veestapel) werden uitgevoerd door respectievelijk adviesbureau CE Delft in samenwerking met Centrum Landbouw en Milieu (CLM) en draagvlakonderzoek DVJ-insights.
 
< Niet voor publicatie.
Voor meer informatie: tappcoalitie.nl/nieuws
Jeroom Remmers, TAPP Coalitie, 06 - 22407712, info@tappcoalitie.nl
Jeannot Waaifoort, Omnicom PR Group 0627830073, jeannot.waaifoort@omnicomprgroup.com  >
 
 
 [1] https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/12344/lancering-voorstel-tapp-coalitie--samen-op-weg-naar-een-eerlijke-wijze-van-beprijzen--en-onderzoeksrapport--duurzaamheidsbijdrage-vlees-

Reactie in de Boerderij en BioJournaaal over voorstel TAPP Coalitie stikstof: 

https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/11/Farmers-Defence-Force-nood-is-hoog-en-dat-verbindt-502942E/

https://www.biojournaal.nl/article/9165484/landbouw-niet-oorzaak-van-stikstofimpasse-maar-onderdeel-van-oplossing/

veehouderij-01574258315.jpg