« TAPP is in het Franse parlement: Rapporten over fiscale hervorming voedselprijzen gepresenteerd in het Franse parlement»

Gepubliceerd op 26-04-2023

Zijn de Fransen geneigd om meer te betalen voor voedsel op basis van dierlijke eiwitten en minder voor voedsel van plantaardige oorsprong?

65% van de Franse consumenten zijn overwegend voorstander van belastinghervorming van voedselprijzen – aldus peiling Ipsos.

Een meerderheid, 65% van de Franse consumenten, zegt bereid te zijn een hogere prijs te betalen voor vlees en zuivelproducten als dit de prijs van voedingsmiddelen van plantaardige of biologische landbouw kan verlagen. Dat blijkt uit het laatste IPSOS-rapport, opgesteld in opdracht van de True Animal Protein Price (TAPP), een Europese non-profitcoalitie wiens werk en actie sinds 2019 gericht is op het opzetten van eerlijke en reële prijsmechanismen. De IPSOS-enquête is gebaseerd op een steekproef van 1.000 ondervraagde representatieve Franse consumenten. De resultaten van het IPSOS-rapport en een ander rapport van CE Delft werden op 13 april gepresenteerd tijdens een besloten bijeenkomst in het Franse parlement.

Een nieuwe studie bevestigt het belang en de effectiviteit van een herstructurering van de prijzen van voedingsproducten.

In een andere studie in opdracht van TAPP worden verschillende scenario's voorgesteld om tot een herstructurering van de voedselprijzen te komen. Een van de opties zou zijn om in 2025 een btw-tarief van 20% toe te passen op vlees, zuivelproducten en eieren, wat automatisch zou leiden tot een lichte stijging van de prijzen. Zo zou de consumentenprijs van een liter melk met 13 cent stijgen, terwijl 500 gram kip 49 cent meer zou kosten. Deze verhogingen zouden uiteindelijk pijnloos zijn voor de koopkracht van de consument, aangezien ze omgekeerd zouden worden geneutraliseerd door de invoering van 0% BTW op groenten, fruit, brood, granen, biologische landbouw en vlees- en zuivelvervangers. De gemiddelde prijs van een winkelwagentje met dezelfde producten en in dezelfde hoeveelheid zou dus hetzelfde blijven.

Deze reorganisatie van de voedselbelasting zou het dus mogelijk maken om de consument realistischere prijzen aan te bieden en vooral meer in overeenstemming met zijn verwachtingen op het gebied van voedingskwaliteit, aandacht voor de ecologische voetafdruk, dierenwelzijn en productkwaliteit (verwachtingen uit de IPSOS-enquête). Dit voorstel voor de reorganisatie van de voedselbelasting is gekwantificeerd en gevalideerd door milieuadviesbureau CE Delft, met een wetenschappelijke bijdrage van het Institute of Climate Economics (I4CE). CE Delft acht het voorstel realistisch en haalbaar.

Verborgen kosten en de eerlijke prijs van ons eten

De marktprijs van voedingsproducten weerspiegelt slechts een beperkt deel van hun werkelijke kosten als we rekening houden met de negatieve externe effecten die worden veroorzaakt door hun productie, distributie en consumptie. Het principe van eerlijke prijzen of reële prijzen bestaat dus uit het integreren van een deel van deze kosten (verlies aan biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, kosten voor gezondheidszorgsystemen, enz.) en het versnellen van de transitie
van de vleesproductie naar een duurzamer, kwalitatief beter en winstgevender model voor boeren.

Jeroom Remmers, directeur van de TAPP-coalitie: “Momenteel wordt slechts een klein deel van de milieu- en maatschappelijke effecten meegenomen in de prijs van dierlijke producten. Toch weet de meerderheid van de consumenten dat dit de enige manier is om de consumptie van vlees of zuivel een toekomst te bieden. We zijn erg blij om te zien dat de meerderheid van de Fransen onze voorstellen steunt. Ze zijn gekwantificeerd, geverifieerd, gevalideerd en krijgen echt steun van de bevolking, het is nu aan de regering en het parlement om het onderwerp op te pakken.”
Volgens schattingen van de firma CE Delft zou deze reorganisatie van de voedselbelasting leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (gelijk aan maximaal 18 miljoen ton CO2-equivalent) en een toename van de consumptie van voedsel van plantaardige oorsprong. Mechanisch gezien zou dit een effect hebben op de vraag, waardoor de duurzame transitie van landbouwmodellen zou worden versneld en boeren een beter inkomen zouden krijgen.
 
Bepaalde voordelen voor de gezondheid van de Fransen, zonder invloed op de koopkracht
 
De toename van de consumptie van gezond voedsel en de afname van de consumptie van rood vlees en bewerkt vlees zou een direct effect hebben op de gezondheid van de Fransen en daarmee op de verlaging van de kosten van de gezondheidszorg. Bovendien tonen onderzoeken aan dat consumenten niet meer zullen betalen voor hun boodschappen. Bovendien beschikken regeringen over instrumenten die in sommige staten al zijn ingevoerd waarmee consumenten de kosten van hun uitgaven voor gezonde voeding kunnen verlagen: in het Verenigd Koninkrijk heeft de regering bijvoorbeeld een programma opgezet om de voeding van moeder en kind te verbeteren door het aanbieden van voedselvouchers tot £ 200 (Healthy Start Food-vouchers). Het idee is verre van absurd, want in Frankrijk had de minister van Economie Bruno Lemaire al voorgesteld om voedselbonnen van 65 euro per maand in te voeren voor mensen met een laag inkomen.
Deze steunregelingen zijn uiteraard welkom, aangezien ze tegelijkertijd de koopkracht van de Fransen zouden verbeteren en tegelijkertijd een gezondere en duurzamere consumptie mogelijk zouden maken.
“Een van de helaas vaak voorkomende misvattingen over eerlijke prijs- of reële prijsmechanismen is dat ze voedingsproducten op basis van dierlijke eiwitten minder toegankelijk zouden maken, vooral voor sociale categorieën met een laag inkomen. Dit onderzoek weerspreekt dit idee weer: het is noodzakelijk om op een dynamische manier na te denken over het voedselsysteem, zoals consumenten dat doen. Met de juiste belasting kan iedereen kopen wat hij wil. In werkelijkheid gaat het er vooral om het hardnekkige probleem van de verborgen kosten van ons voedsel op te lossen en zo de Fransen toegang te geven tot gezonder voedsel zonder dat dit ten koste gaat van de koopkracht”, zegt Jeroom Remmers, directeur van de TAPP-coalitie.
TAPP en Entreprendre Vert
 
TAPP is een non-profit Europese coalitie van voedingsbedrijven, gezondheidsorganisaties, boeren, dieren- en milieuorganisaties en sociale ondernemingen, die 0,6 miljoen burgers vertegenwoordigen, verzameld rond hetzelfde doel: het bevorderen van eerlijke en billijke prijzen voor voedingsproducten, rekening houdend met hun ecologische voetafdruk en zorgen voor betere toegankelijkheid en financiële steun voor boeren, zodat ze hun ecologische voetafdruk verkleinen. In Nederland slaagde de coalitie erin besluitvormers te overtuigen om het onderwerp op de agenda te zetten: met 63% van de burgers voor een prijsaanpassingsmechanisme, besloten verschillende leden van de Nederlandse regering het onderwerp over te nemen. De coalitie heeft nu de krachten gebundeld met de Franse NGO Entreprendre Vert (Frans lid van Ecopreneur, Europese partner van TAPP) om de Franse overheid uit te dagen en een constructieve dialoog over het onderwerp in Frankrijk tot stand te brengen. Lees meer over het CE Delft-rapport, het Ipsos-rapport en de powerpoint gepresenteerd door TAPP met meer details over het Ipsos-rapport in de Assamblee National (Franse parlement).
 
CONTACT
Jeroom Remmers

Directeur van TAPP

True Animal Protein Price Coalition

https://tappcoalition.eu

info@tappcoalitie.nl
+31 (0)6 2240 7712

Media berichten gerelateerd aan dit nieuws: 

https://www.leparisien.fr/environnement/de-la-ferme-au-supermarche-quel-est-le-vrai-cout-environnemental-de-votre-steak-hache-21-04-2023-WI53I4CDIJDWFAIFGQWQGMMHOI.php

https://www.lesoir.be/507418/article/2023-04-14/le-vrai-ou-faux-les-europeens-sont-ils-prets-payer-une-taxe-sur-la-viande

https://vegconomist.fr/etudes-et-statistiques/enquete-les-europeens-sont-favorables-a-une-tva-de-0-sur-les-aliments-sains-et-durables-et-a-une-augmentation-du-prix-de-la-viande/

Franse vertaling van het persbericht, verzonden door Omnicom ten name van de TAPP Coalitie 

Les Français enclins à payer davantage pour les aliments à base de protéines animales et moins pour les aliments d'origine végétale ?

65% : Les consommateurs français sont majoritairement favorables à la réforme fiscale des prix alimentaires – Sondage Ipsos.

Une majorité, 65% des consommateurs français, se dit prête à payer un prix plus élevé pour la viande et les produits laitiers si cela peut permettre de réduire le prix des aliments d’origine végétale ou issus de l’agriculture biologique. C'est ce qui ressort du dernier rapport IPSOS (Sur un echantillon de1 000 consommateurs français interviewés), commandé par la True Animal Protein Price (TAPP), coalition européenne à but non lucratif dont les travaux et l’action visent depuis 2019 à la mise en place de mécanismes de prix équitables et réels.

Une nouvelle étude confirmant l’intérêt et l’efficacité d’une restructuration des prix des produits alimentaires

Dans une étude réalisée par la TAPP, plusieurs scenarii sont proposés pour parvenir à une restructuration des prix des denrées alimentaires. L’une des options consisterait à appliquer un taux de TVA de 20% sur la viande, les produits laitiers et les œufs d’ici2025, entraînant mécaniquement une légère hausse des prix. A titre d’exemple, le prix à la consommation d'un litre de lait augmenterait de 13 centimes d’euros tandis que les 500 grammes de poulet couteraient 49 centimes de plus. Toutefois, cesaugmentations seraient in fine indolores pour le pouvoir d’achat des consommateurs puisqu’inversement, elles se verraient neutralisées par l’instauration d’une TVA à 0% sur les légumes, les fruits, le pain, les céréales, les aliments issus de l’agriculturebiologique ainsi que les substituts de viande et de produits laitiers. Ainsi, le prix moyen d’un panier de courses disposant des mêmes produits et en même quantité resterait identique.

Cette réorganisation de la fiscalité alimentaire permettrait ainsi de proposer aux consommateurs des prix plus réalistes et surtout plus en adéquation avec leurs attentes en termes de qualité nutritionnelle, de prise en compte de l’empreinte environnementale, de bien-être animal et de qualité des produits agricoles (attentes mises en lumière par l’enquête IPSOS).

Cette proposition de réorganisation de la fiscalité alimentaire a été quantifiée et validée par le cabinet de conseil en environnement CE Delft, avec une contribution scientifique de l'Institut d'économie pour le climat (I4CE). CE Delft considère la proposition comme réaliste et faisable.

Coûts cachés et juste prix de notre alimentation

Le prix de marché des produits alimentaires ne reflète qu’une part restreinte de leur coût réel si l’on prend en compte les externalités négatives induites par leur élaboration, distribution et consommation. Le principe de juste prix ou de prix réels consiste ainsi à intégrer une partie de ces coûts (perte de biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, coûts pour les systèmes de soins, etc.) et à accélérer la transition

de la production de viande vers un modèle plus durable, plus qualitatif et plus rémunérateur pour les agriculteurs.

Selon Jeroom Remmers, directeur de la coalition TAPP : « Actuellement, seule une petite partie des impacts environnementaux et sociétaux est prise en compte dans le prix des produits d’origine animale. Et pourtant, la majorité des consommateurs sait que c’est le seul moyen d’offrir un avenir à la consommation de viande ou de produits laitiers. Nous sommes très satisfaits de constater que les Français en majorité soutiennent nos propositions. Elles ont été chiffrées, vérifiées, validées et font l’objet d’un soutien réel de la population, c’est désormais au gouvernement et au Parlement de se saisir du sujet. »

Selon les estimations du cabinet CE Delft, cette réorganisation de la fiscalité alimentaire aurait pour effet d’entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre (équivalents à 18 millions de tonnes d’équivalent CO2) et d’augmenter la consommation d’aliments d’origine végétale. Mécaniquement, cela aurait un effet sur la demande et donc accélèrerait la transition durable des modèles agricoles et permettrait aux agriculteurs de percevoir un meilleur revenu.

Des avantages certains pour la santé des Français, sans impact sur le pouvoir d’achat

L’augmentation de la consommation d’aliments sains et la baisse de la consommation de viande rouge et de viande transformée auraient un effet direct sur la santé des Français et donc sur la réduction des coûts des systèmes de soins. Par ailleurs, les études montrent que les consommateurs ne paieront pas plus cher leurs courses. De plus, les gouvernements disposent d’outils qui ont déjà été mis en place dans certains Etats permettant aux consommateurs de réduire le coût de leurs dépenses alimentaires saines : par exemple au Royaume-Uni, le gouvernement a mis en place un programme pour améliorer l’alimentation maternelle et infantile en offrant des bons alimentaires pouvant aller jusqu'à 200 livres sterling (Healthy Start Food Vouchers). L’idée est loin d’être absurde puisqu’en France, le ministre de l’Economie Bruno Lemaire avait déjà proposé la mise en place de bons alimentaires de 65 euros par mois pour les personnes à faible revenu.

Ces dispositifs d’aide sont évidemment les bienvenuspuisqu’ils permettraient simultanément d’améliorer le pouvoir d’achat des Français tout en permettant une consommation plus saine et durable.

« L'une des idées fausses et malheureusement couramment répandue au sujet des mécanismes de prix juste ou de prix réels, est qu’ils rendraient les produits alimentaires à base de protéines animales moins accessibles, notamment auprès des catégories sociales à faible revenu. Cette étude vient une fois de plus démentir cette idée : il est nécessaire de penser le système alimentaire de manière dynamique, comme le font d’ailleurs les consommateurs. Avec une fiscalité adaptée, chacun est en mesure d’acheter ce qui lui plaît. Il s’agit surtout en réalité de résoudre le problème persistant des coûts cachés de notre alimentation et ainsi permettre aux Français d’accéder à une alimentation plus saine sans impact sur le pouvoir d’achat » a précisé Jeroom Remmers, directeur de la coalition TAPP.

Coalition TAPP et Entreprendre Vert

La TAPP est une coalition européenne à but non lucratif composée d'entreprises alimentaires, d'organisations de santé, d'agriculteurs, d'organisations de protection des animaux et de l'environnement et d'entreprises sociales, représentant 0,6 million de citoyens, rassemblée autour d’un même objectif : la promotion de prix justes et équitables pour les produits alimentaires prenant en compte leur empreinte environnementale et permettant une meilleure accessibilité et un soutien financier aux agriculteurs afin qu’ils réduisent leur empreinte carbone. Aux Pays-Bas, la coalition a réussi à convaincre les décideurs d’inscrire la question à l’ordre du jour : avec 63 % de citoyens favorables à un mécanisme d’ajustement des prix, plusieurs membres du gouvernement néerlandais ont décidé de se saisir du sujet. La coalition s’est désormais associée à l’ONG française Entreprendre Vert afin d’interpeller les pouvoirs publics français et parvenir à un dialogue constructif sur le sujet en France.

Pour en savoir plus sur le rapport CE Delft, le presentation de TAPP (Ipsos) et le rapport IPSOS

 
 

 

22-1682502399.png
44-1682502399.jpg
33-1682502399.jpg
55-1682502400.png