« Klimaatpakket 2030 kabinet: onderzoek heffingen op voedsel en emissie beprijzing in veehouderij»

Gepubliceerd op 26-04-2023

In het klimaatpakket voor 2030 met 120 maatregelen dat het kabinet vandaag heeft gelanceerd, is onderzoek aangekondigd naar heffingen ter bevordering van gedragsverandering voor duurzame productie en consumptie van voedsel. In het IBO-Klimaat rapport was in dit verband een heffing op vlees en zuivel opgenomen.  Daarnaast is aangekondigd dat er 4 Mton CO2 equivalent aan broeikasgasemissies in de veehouderij verminderd moet worden tot 2030 door middel van 'beprijzen en normeren'. Hiermee worden heffingen bedoeld op broeikasgassen en stikstof in de veehouderij. Deze plannen worden in het Landbouw Akkoord nader toegelicht. Via opkoop volgt 1 Mton CO2-reductie. 

TAPP Coalitie is verheugd over deze uitkomst van het kabinetsberaad, al moet het definitieve voorstel dus nog uitgewerkt worden en ook nog worden aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Jeroom Remmers, TAPP Coalitie directeur: "Uit een Ipsos enquete blijkt dat 60% van Nederland wacht op een eerlijke, hogere prijs voor vlees en zuivel, zeker in combinatie met beloningen voor klimaatvriendelijke veehouders en het goedkoper maken van klimaatvriendelijk voedsel. Ook zo'n 2/3 van de CDA- en VVD-stemmers steunen dit plan. De veehouderij en retailbranche zijn de enige sectoren waar tot nu toe nog geen CO2-beprijzing voor is aangekondigd, ook niet in de EU, dus dit werd hoog tijd. Uit het IBO klimaat onderzoek blijkt dat een heffing op vlees en zuivel niet voor niets is opgenomen in het basis pakket van maatregelen. Vlees en zuivel veroorzaken volgens de EU Rekenkamer 80% van de broeikasgasemissies van al het voedsel dat we eten. Alleen al een heffing op vlees zorgt voor 2 Mton CO2 eq. reductie per jaar wereldwijd, berekende het kabinet in een rapport 22 april 2020. Volgens CE Delft is dat zelfs 4,2 Mton; het totale kabinets- maatregelenpakket vraagt om 22 Mton CO2 reductie extra voor 2030. In het Maatregelfiche IBO klimaat is over de heffing op vlees opgenomen dat deze in 3 stappen wordt verhoogd van 2026 naar 2030 en 2035. Het tarief begint zeer laag in 2026 met 4 cent per ons varkensvlees, 2 cent per ons kip en 5 cent per ons rund- en kalfsvlees. Bedragen die iedereen dus nog wel mee kan maken". 

In de bijlage 1 van het overzicht van maatregelen uit het voorjaarspakket klimaat is het volgende opgenomen over veehouderij en voedsel: 

"De klimaatopgave voor veehouderij en akkerbouw, via het NPLG, blijft gehandhaafd op 5 Mton. De verwachting is dat met opkoopregelingen circa 1 Mton reductie gerealiseerd kan worden. Voor de resterende klimaatopgave van 4 Mton wordt normerend en beprijzend beleid gemaakt. Over de concrete invulling van het normerend en beprijzend beleid maakt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken in het Landbouwakkoord. Als daarmee niet de beoogde reductie wordt afgedekt, neemt het kabinet aanvullende maatregelen. Daarbij put het kabinet uit het IBO en houdt het kabinet oog voor de bevindingen van de werkgroep ‘normeren en beprijzen stikstof’. In het IBO zijn maatregelen uitgewerkt zoals een grondgebondenheidsnorm, een emissiebelasting, veevoermaatregelen, een uitbreiding van het dierrechtenstelsel en het afromen van rechten bij transacties. De maatregelen uit het Landbouwakkoord moeten tezamen leiden tot een samenhangend pakket aan normering en beprijzing dat leidt tot stikstof-, water-, bodem-, en klimaatdoelbereik.

Bevorderen duurzaam en plantaardig aanbod voedsel in retail d.m.v. normering, tegengaan voedselverspilling: invulling te bepalen in Landbouwakkoord en/of de voedselbrief die verschijnt zodra het Landbouwakkoord gereed is. Bevorderen transparantie duurzaamheid voedselaanbod: invulling te bepalen in Landbouwakkoord en/of voedselbrief die verschijnt zodra het Landbouwakkoord gereed is.
(Onderzoek naar) heffingen ter bevordering van duurzame productie en consumptie van voedingsmiddelen: binnen het traject van het landbouwakkoord wordt gekeken naar beprijzingsmogelijkheden ter bevordering van duurzame productie en consumptie. Voordat een besluit over invoering van deze maatregel kan worden genomen, is nader onderzoek nodig.

Meer info: Jeroom Remmers

06 22 40 77 12 

Klimaatpakket-totaal-V6-1682527565.jpg