« Halfjaar verslag 2023 TAPP Coalitie»

Gepubliceerd op 01-08-2023

Hieronder doet TAPP Coalitie verslag over haar activiteiten en impact in Nederland en Europa (eerste helft van 2023).


1. Hoofddoel: Vergroten politieke en publieke steun voor true pricing vlees in Nederland
Subdoel: Regering of parlement maken voor 2025 een voorstel voor beprijzing van vlees.

Activiteiten en status:
Gedurende dit half jaar zijn maandelijks contacten (via whatsapp, telefoon of mail, online en enkele keren een fysieke meeting) geweest met ambtenaren van het ministerie van LNV, betrokken bij beprijzing van voedsel. Dit heeft o.a. geleid tot een afspraak met de LNV minister op 29 Augustus. We zijn ook uitgenodigd om twee keer deel te nemen in het overleg over verdienmodellen voor het convenant dierwaardige veehouderij. Ook vonden in de eerste helft van 2023 diverse gesprekken plaats met Tweede Kamerleden en hun beleidsmedewerkers, (whatsapp, telefoon, mail, online of fysiek) onder andere met Tweede Kamerleden van VVD, CDA, D66, CU, GL, PvdA, Volt en PvdD. Ook stuurden we een brief en spraken we de voorzitter van het Landbouwakkoord. Op 9 mei bood TAPP Coalitie 3 rapporten aan aan de 2e kamerleden (landbouw woordvoerders), zie https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20292/tapp-coalitie-biedt-tweede-kamer-3-rapporten-aan. Het ging om de volgende drie rapporten:

1) rapport vlees en gezondheid WUR (11 april in Nieuwspoort): https://bit.ly/42DWlvk

2) rapport ‘Aanbevelingen beprijzing voedsel’ https://bit.ly/428XjQB n.a.v. Symposium 21 december 2021 TAPP/ Rabobank, advies aan Landbouw Akkoord

3) rapport CE Delft (23 maart) Pay as you eat meat, dairy, eggs’  

De gesprekken en brieven bleven niet zonder succes. In het concept-landbouw akkoord dat de LNV minister in juni naar de 2e kamer stuurde, stond de consumentenheffing op vlees (en een accijns op melk) als mogelijke financieringsbron genoemd voor 600 miljoen euro per jaar voor ecosysteemdiensten geleverd door boeren (nieuw verdienmodel voor boeren). Zie: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20517/concept-landbouw-akkoord-wil-consumentenheffing-vlees-voor-0-6-miljard-euro-jaar-voor-landbouw. Helaas is in juli het kabinet gevallen, zodat onduidelijk is of dit onderdeel van het Landbouwakkoord uitgevoerd zal worden, maar in het debat over het Landbouwakkoord was duidelijk dat de meeste politieke partijen positief zijn over het akkoord (al maakte bijvoorbeeld Pieter Omtzigt in een kamerdebat wel bezwaar tegen een heffing op vlees). We begrepen uit betrouwbare bron dat CDA, VVD, CU en D66 een principe afspraak hadden om het  landbouw akkoord inclusief de financiering te zullen steunen (totaal pakket).
Ook publiceerde het LNV Ministerie en het EZ ministerie brieven en rapporten voor de Tweede Kamer over beprijzing van stikstof- en broeikasgasemissies , nadat eind 2022 een 2e kamer meerderheid vroeg om onderzoek hiernaar. In het IBO-klimaatrapport van mei 2023, dat aangeeft hoe in 2030 de klimaatdoelen gehaald kunnen worden, o.a. in de landbouwsector, ontbrak de heffing op vlees en zuivel duidelijk niet als beleidsoptie. De EZ minister gaf namens het kabinet aan dat er 4 Mton CO2 eq reductie moet komen in de landbouwsector via normering en/of beprijzing. Een heffing op vlees levert 2 Mton CO2 eq reductie op (mondiaal) en op Nederlandse schaal wat minder, maar wel substantieel.

1b. Consumenten enquête en petitie over voorstel TAPP Coalitie toont draagvlak aan onder bevolking

De Ipsos consumenten enquêtes in Nederland, Frankrijk en Duitsland die TAPP Coalitie wilde uitvoeren, zijn in februari 2023 uitgevoerd. Op 23 maart 2023 zijn de Ipsos resultaten gepubliceerd in Brussel, inclusief de Nederlandse resultaten. Deze tonen aan dat 57% van de Nederlanders de TAPP voorstellen voor een eerlijke, ca. 40% hogere vleesprijs steunen, mits gezond voedsel goedkoper wordt en boeren en lage inkomens conpensatie krijgen, zie https://www.tappcoalition.eu/nieuws/19986/57--west-europeans-support-a-meat-tax---if-healthy-food-will-be-cheaper. Daarmee is de steun gegroeid ten opzichte van de DVJ insights peiling van januari 2021 waarin de steun toen 49% bedroeg.

1c. Aantal partners TAPP Coalitie groeit jaarlijks minstens 10 % en partners steunen TAPP zichtbaar

Begin 2023 kregen we twee nieuwe partners: ToekomstProef en Oatly en starten we gesprekken om ons aan te sluiten bij CAN Europe (Climate Action Network). We verdiepten onze contacten met bestaande partners, o.a. met het EEB in Brussel. Via de events die we organiseerden in Brussel, Parijs en Berlijn konden we diverse maatschappelijke organisaties verwelkomen en voor het eerst live ontmoeten, zodat een basis is gelegd voor toekomstige partnerschappen. In Berlijn organiseerden we het event met de Deutsche Umwelthilfe, formeel geen partner maar in de praktijk werkten we als partners nauw samen. Hetzelfde gold voor de buitenlandse zuster organsiaties van onze communicatie partner Omnicom/OPRG in Berlijn, Parijs en Brussel, die ons (vriijwel pro deo) hielpen met de organisatie van het event en de contacten met media en politici.
Alle partners van TAPP hebben indirect bijgedragen door TAPP Partner te zijn en geloofwaardigheid te geven. Specifieke bijdragen staan in onderstaande tabel opgenomen en worden uitgebreider toegelicht in de bijlage.

Activiteit

Participatie partners TAPP 

Lobby: Samenwerking met o.a. OPRG, TCV, Proveg NL , Transitie Coalitie Voedsel en Milieudefensie en Vegetariersbond (kleine selectie).
Groenboerenplan lobby en inbreng in landbouw akkoord: Maandelijks overleg met o.a. BD-Vereniging/Demeter, Caring Farmers, Bionext, Heerenboeren, Greenpeace
Events publicatie rapporten CE Delft ‘Pay as you eat meat, dairy, eggs’, samenwerking met Deutsche Umwelthilfe e.V., DUH (Germany, geen partner), Entreprendre Vert (France, onderdeel van Ecopreneur), Proveg International (Germany/NL),
Voorstel voor convenant catering (eerlijke prijs): Caring Docters, Toekomstproef, Greendish en Studenten van Morgen steunen het convenant
COP28 VN klimaat conferentie (november/december 2023): Hier werken we in de voorbereiding nauw samen met diverse partners binnen 50by40.org , waaronder Proveg International en Jeremy Coller Foundation.
 
2 Vergroten politiek draagvlak voor beprijzen vlees/zuivel in Duitsland en Frankrijk

Subdoel: Regering en /of parlement in Duitsland en Frankrijk maken voor 2025 een voorstel voor beprijzing vlees/zuivel.

In Duitsland is er steun bij de Landbouw Minister en de gezondheidsminister voor een heffing op vlees, maar niet bij de Minister van Financiën (FDP). Hierdoor is het voorstel helaas nog steeds geblokkeerd. We organiseerden eind mei in Berlijn een debat over beprijzing van vlees en eieren en het goedkoper maken van groente en fruit. Er waren zo’n 30 mensen aanwezig waaronder twee beleidsmedewerkers van het Ministerie van landbouw. De samenwerking met onze duitse partner DUH werkte heel goed. Onze plannen kwamen in een zeer groot aantal dagbladen en nieuwsberichten terug: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20328/evenment-berlijn-23-05-2023

in Frankrijk is er op nationaal niveau nog geen steun voor beprijzing van vlees en zuivel via een milieuheffing of btw differentiatie. We hopen dat via het publiceren van een CE Delft rapport over de voordelen van beprijzing en door de Ipsos consumenten enquête in Frankrijk er verandering komt. Deze rapporten geven aan dat voedselprijzen netto niet hoeven te stijgen als je vlees duurder maakt maar gezond voedsel juist goedkoper. Op 11 april 2023 hebben we een 2 uur durend franstalig debat gehad in het Franse Parlement, gehost door een parlementslid van La France Insoumise, over het CE Delft rapport, de Ipsos enquête en TAPP plannen. In Frankrijk is volgens Ipsos de steun voor onze plannen groter dan in Nederland of Duitsland. Er waren zo’n 30 mensen aanwezig, maar de deelnemende politici durfden zich nog niet uit te spreken voor een heffing op vlees. Wel zijn zij nu meer op de hoogte van de voordelen en de steun hiervoor bij de bevolking, onder bepaalde voorwaarden. Ons persbericht verscheen in de Franse krant Le Parisien het het Belgische Le Soir. Meer info: https://www.tappcoalition.eu/nieuws/20120/tapp-coalition-reports-fiscal-reform-foodprices-presented-in-french-parliament

Activiteiten en status:
2a.Lancering rapport met voorstel BTW verhoging vlees/zuivel of consumentenheffing vlees/zuivel en terugsluis: in 2023 / 2024 minstens 2 publicaties hierover.
Er zijn door CE Delft 3 rapporten opgeleverd in 2022 die we begin 2023 hebben gepubliceerd en bij events hebben overhandigd in Brussel (EU breed), Duitsland en Frankrijk. In bovenstaande twee linkjes is over de events in Parijs en Berlijn al geschreven, hier is ook de informatie over het event in Brussel: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20073/nieuw-plan-gelanceerd-in-brussel-voor-de--eu-food-price-reform-

In deze rapporten zijn de externe milieukosten per kg vlees, zuivel en eieren berekend voor Duitsland, Frankrijk en op EU niveau. Ook wordt voorgesteld hoe de heffingsopbrengst teruggesluisd kan worden om duurzaam en gezond voedsel goedkoper te maken. Voor het EU rapport is ook een voorstel op hoofdlijnen ontwikkeld voor een ETS emissiehandel systeem voor de veehouderij. De veehouderij is de enige sector waar nog geen ETS systeem voor CO2 (equivalenten) is ingevoerd (of in de planning is). Lancering van de CE Delft rapporten hebben plaatsgevonden in 2023 (maart, april, mei).
Coalitiepartners:
Deutsche Umwelthilfe e.V., DUH (Germany), Association Végétarienne de France, AVF (France), Proveg International (Germany/NL), European Alliance for Plantbased Food EAPF en de Vegetariërsbond volgen TAPP met interesse o.a. via deelname in 2022 aan onze Supervisory Board voor het CE Delft rapport en onze International Advisory Board (elk kwartaal). De Franse Vegetariërsbond is partner geworden van TAPP. Proveg Int. Is al langer partner van TAPP, andersom is TAPP partner van EAPF. Alle vier de organisaties zitten in de Supervisory Board van de CE Delft studie en steunen de events in Berlijn, Parijs en Brussel. Greenpeace Duitsland wil het event ondersteunen via social media en in Frankrijk was Entreprendre Vert partner bij het event. Omnicom/OPGR en hun Duitse/Franse/Brusselse partner organsiatie hebben hierbij ook ondersteund qua communicatie en uitnodigingen en persberichten opstellen en versturen.

Research Partners:
Ecologic Institute, (Germany) en I4CE, (France) zijn door CE Delft betrokken als research partners en kunnen een rol spelen bij de toelichting/promotie van het rapport in Duitsland en Frankrijk.

2b. Events in Berlijn en Parijs waar rapport wordt besproken en minstens 2 follow up events in 2023 / 2024
Zie toelichting onder 2a.

2c. 1 consumenten enquête per land: per land minstens 3 organisaties die onze voorstellen steunen (brief aan regering/ parlement)
Zie toelichting onder 1b.

3. Hoofddoel: Vergroten politiek draagvlak voor beprijzen van vlees / zuivel in de EU / rijke landen
Subdoel: Voor 2025 is in minimaal 1 EU land een ‘true price’ ingevoerd voor vlees (doel > 10 % minder vlees consumptie)

Activiteiten en status:
3a. Lancering rapport over beleidsopties van de EU Commissie hoe een true price voor vlees en zuivel ingevoerd kunnen worden (broeikasgasemissies)

De lancering van het rapport is uitgevoerd 23 maart 2023 (zie toelichting onder 2a. https://www.tappcoalition.eu/nieuws/19993/new-plan-launched-in-brussels-for-eu-food-price-reform

3b. Event in Brussel over het bovengenoemde rapport en dialoog met beleidsmakers / stakeholders
Dit event is 23 maart uitgevoerd (zie toelichting onder 2a)

3c. Brief aan EU Commissie / EU lidstaten om voorstellen TAPP coalitie in te voeren wordt onderschreven door minstens 10 organisaties.

Hierop wordt later in 2023 of 2024 actie ondernomen, na de presentatie van de rapporten.
We waren 28 mei aanwezig bij een live event van EEB, EPHA en BEUC in Brussel over het Framework Sustainable Food Systems (FSFS), waar 2 rapporten gepresenteerd werden en ‘beprijzing’ als top priotiteit genoemd werden en waar we onze fiscale voorstellen noemden en in gesprek gingen met een hoge EU Commissie directeur (DG Sante). We waren blij dat ook Europese consumenten- , milieu- en gezondheidsorganisaties het verhaal van beprijzing van emissies in de landbouw steunen.


Bijlage activiteiten, publiciteit en resultaten TAPP Coalitie 1e helft 2023

1.     Lobbyactiviteiten

Nederland:
09/03/2023: live meeting met een directeur en medewerkers van het ministerie van VWS en LNV (volksgezondheid en landbouw) over beprijzing vlees n.a.v. ons WUR rapport gezondheid en vlees.
12/04/2023: TAPP Coalitie schreef mee aan een brief die verstuurd werd aan de ministers van VWS en LNV als input voor de voedselbrief die ze dit jaar van plan zijn uit te brengen over o.a. de eiwitstrategie (minder vlees/zuivel, meer plantaardige eiwitten in 2030): https://tappcoalitie.nl/nieuws/20077/brede-steun-voor-heffing-vlees-zuivel-in-nieuwe-voedselbrief-kabinet-.
19/04/2023 stuurden we een adviesrapport over het landbouw akkoord en beprijzing van voedsel naar de EZ minister Jetten en de LNV minister Adema : https://tappcoalitie.nl/nieuws/20137/advies-beprijzing-en-normering-aangeboden-aan-rob-jetten-en-piet-adema-

11/04/2023: in Nieuwspoort (2e kamer) boden we een nieuw WUR rapport in opdracht van TAPP Coalitie en Vegetariërsbond over gezondheidskosten per kg vlees (en de noodzaak voor een heffing op vlees om zorgkosten te verlagen) aan aan 2e kamerleden van D66 en PvdD: https://tappcoalitie.nl/nieuws/20170/wur-rapport-gezondheid-en-vlees-in-de-media---verslag-symposium-11-april. Het rapport zorgde voor zeer veel media aandacht op TV en kranten.
9/05/2023: in de hal van de 2e kamer boden we zo’n 9 vertegenwoordigers van de 2e kamer onze drie rapporten aan over beprijzing van o.a. vlees en zuivel: https://tappcoalitie.nl/nieuws/20292/tapp-coalitie-biedt-tweede-kamer-3-rapporten-aan

1/06/2023; tijdens een event bij het Ministerie van LNV over true pricing in de cateringbranche (met input van CE Delft), stelde TAPP Coalitie een convenant voor om true pricing bij de catering de standaard te maken, waarop door cateraars en het LNV ministerie met interesse werd gereageerd: https://tappcoalitie.nl/nieuws/20406/convenant-gezonde-en-klimaatvriendelijke-voeding

20/06/2023: Via lobby van onze partner True Price / Impact Institute diende D66-kamerlid met succes een aangenomen motie in om true pricing inzichtelijk te maken en hierover te rapporteren: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20516/tweede-kamer-meerderheid-wil-in-2024-inzicht-in-true-pricing-

22/06/2023; we stuurden na het klappen van het landbouw akkoord aan 2e kamerleden en ambtenaren van het LNV ministerie onze alternatieven voor het landbouw akkoord: https://tappcoalitie.nl/nieuws/20493/alternatief-landbouw-akkoord-aangeboden-aan-regering-

27/06/2023: We verstuurden emails naar Tweede Kamerleden (LNV commissie) en hoge ambtenaren van het ministerie van LNV om op te merken dat in het concept landbouw akkoord dat de LNV minister kort tevoren naar de 2e kamer stuurde een voorstel bevat om boeren extra te subsidiëren voor ecosysteemdiensten (600 miljoen euro/jaar) via o.a. een consumenten heffing op vlees, precies wat TAPP Coalitie al 5 jaar voorstelt. https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20517/concept-landbouw-akkoord-wil-consumentenheffing-vlees-voor-0-6-miljard-euro-jaar-voor-landbouw


Europese Unie:

13/03/2023: we hadden een online call met 3 ambtenaren van DG Taxud over mogelijkheden voor groene belastingen in de landbouw/voedsel sector.
23/03/2023: Overhandiging van ons (CE Delft) rapport “Pay as you eat meat, dairy, eggs’ aan Wim Debeuckelaere van de EU Commissie (DG Sante, co-auteur Framework sustainable food systems) bij een event in Brussel: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20073/nieuw-plan-gelanceerd-in-brussel-voor-de--eu-food-price-reform-

28/05/2023: We waren 28 mei aanwezig bij een live event van EEB, EPHA en BEUC in Brussel over het Framework Sustainable Food Systems (FSFS) waar we vertegenwoordigers spraken van de EU Commissie. Zie o.a. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7079088007688925184

14/06/2023: aanwezigheid TAPP bij workshop in Brussel georganiseerd door DG Clima (EU Commissie) over een emissiehandelssysteem in de landbouw voor broeikasgassen. Hier brachten we onze steun uit voor zo’n systeem, zie https://www.tappcoalition.eu/nieuws/20522/eu-commission-dg-clima-present-draft-study-ets-options-for-ghg-emissions-in-food-systems

20/06/2023: Brief aan de EU Commissie met verzoek tot aanpassing van het EU-Mercosur verdrag t.a.v. importtarieven voor vlees uit Zuid-Amerika en verzoek tot beëindiging EU handelsmissie om de bevolking in India aan te zetten tot hogere consumptie van vlees en zuivel in Europa: https://www.tappcoalition.eu/nieuws/20481/eu-trade-policy-on-a-collision-course-with-climate-policies

Overige lobby activiteiten in de EU verliepen via onze lobby partners in Brussel: EEB en EAPF.
2. Projecten, bijdragen, onderzoeken en conferenties

True pricing concept voor vlees in de markt gezet
Na de true pricing vlees pilot die we in 2022 hadden gedaan bij 3 bedrijfsrestaurants van o.a. cateraar Vermaat bij de Universiteit Wageningen, TU Eindhoven en Hogeschool Zuyd Maastricht, ontwikkelden we in 2023 een concept tekst voor een convenant voor cateraars en hun opdrachtgevers om de pilots ook toe te passen en blijvend te introduceren, zie https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20406/convenant-gezonde-en-klimaatvriendelijke-voeding

Het wachten is nu op financiers voor dit convenant zodat we aan de slag kunnen met de werving van ondertekenaars. Het ministerie van LNV leek interesse te hebben maar mede door de val van het kabinet is e.e.a. onzeker.

UN Climate Conference Bonn, juni-2023:

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Bonn was TAPP Coalitie met twee personen aanwezig om events bij te wonen en onze voorstellen hier in te brengen, contacten te leggen met partners en landen vertegenwoordigers en plannen te maken voor de COP28 in december 2023. Zie https://www.tappcoalition.eu/nieuws/20484/the-road-to-cop-28--tapp-coalition-at-the-bonn-climate-conference-

Onderzoek gezondheidseffecten van vlees – WUR
Het onderzoek van de WUR naar de gezondheidseffecten van vlees is op initiatief van TAPP en Vegetariërsbond gestart en gefinancierd. TAPP en de Vegetariërsbond zaten als opdrachtgevers in de begeleidingscommissie. Het WUR rapport is in februari ’23 overhandigd aan vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en LNV en besproken met enkele experts en kamerleden tijdens een dinner event in Nieuwspoort 11 april. Zie link: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20170/wur-rapport-gezondheid-en-vlees-in-de-media---verslag-symposium-11-april

Publiek Private Samenwerking PPS True Price WUR
TAPP nam in 2023 deel aan een bijeenkomsten van PPS Van inzicht naar actie.
In de PPS werken een aantal partijen samen: ABN-AMRO, Albert Heijn, Biowinkelvereniging, BioNederland, Dilmah Europe B.V. EOSTA, True Price, Natuurvoedingssupermarkt, HAS Hogeschool, Hutten Catering, LTO Nederland, MVO Nederland, Oregional, PintoA, PlantLab, Power-ED, Rainforest Alliance, RIVM, Solidaridad, Transitiecoalitie Voedsel, Verstegen Spices & Sauces B.V.

FoodCost: EU onderzoeksprogramma true pricing voedsel
TAPP Coalitie nam deel aan een conferentie in Bratislava eind mei waar een EU onderzoeksprogramma van start ging en wij onze onderzoeksvoorstellen konden inbrengen. FOODCoST heeft tot doel de overgang naar duurzame voedselsystemen te ondersteunen door een harmoniserende methodologie voor te stellen om externe effecten op het gebied van klimaat, biodiversiteit, milieu, maatschappij en gezondheid langs de voedselwaardeketen te berekenen. Voor meer info: https://www.foodcost-project.eu

3. Communicatie en persmomenten
Nieuwsbrieven

Tussen januari en juli 2023 is een (verzamel) nieuwsbrieven uitgebracht in Nederland in mei : https://mailchi.mp/tappcoalitie/nieuwsbrief-tapp-coalitie-maart2021-5396912?e=[UNIQID]. Verder zijn vier korte nieuwsflitsen uitgebracht:

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20356/tapp-3-minuten-op-tv-en-artikel-met-jan-terlouw-in-fd

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20517/concept-landbouw-akkoord-wil-consumentenheffing-vlees-voor-0-6-miljard-euro-jaar-voor-landbouw

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20183/klimaatpakket-2030-kabinet--onderzoek-heffingen-op-voedsel-en-emissie-beprijzing-in-veehouderij

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20034/57--nederlanders-akkoord-met-heffing-vlees-en-zuivel-mits-0--btw-gezond-voedsel

Verder is ook een Engelse nieuwsbrief verspreid in mei:

https://us3.campaign-archive.com/?u=00ec98734afc57566a708ba27&id=f7227a3157

Onze Engelse nieuwsbrief heeft 1612 abonnees, de Nederlandse nieuwsbrief1423 (status eind Sept 2022).

Publiciteit:

April 2023: een zeer groot aantal artikelen in dagbladen en items op radio/TV n.a.v. het WUR rapport in opdracht van TAPP Coalitie en Vegetariërsbond over gezondheid en vlees: https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/20170/wur-rapport-gezondheid-en-vlees-in-de-media---verslag-symposium-11-april

Onder andere op TV bij :

EenVandaag: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-een-vleestaks-de-manier-om-nederlanders-minder-rood-vlees-te-laten-eten-het-moet-wel-betaalbaar-blijven/

Hart van Nederland: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/gezondheid/duurder-rood-vlees-stijgende-zorgkosten

Op1: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/617024/Op1.html

Verder warer er nieuwsitems op NPO Radio 1, Voorpagina AD, Voorpagina Stentor (Gelderlander, BN de Stem)
Parool, Opinie in AD n.a.v. voorpagina 11 april, PZC,  De Stentor, Reformatorisch Dagblad
Brabants Dagblad, Trouw, Foodpro, Food AgriBusiness, Business Insider, Foodlog, Blckbx , BnnVara, BioJourmaal, De Dagelijkse Standaard,  Duurzaam Ondernemen, GeenStijl, Hart van Nederland (online) , Linda , MSN. MetroNieuws
Nieuws.nl, Nationale ZorgGids, RTL, Stichtse Vecht, The World News, VMT en Zeelandnet
 
31/05/2023: Jeroom Remmers, directeur van TAPP Coalitie kreeg 3 minuten lang tijd te vertellen op TV over de eerlijke vleesprijs, bij omroep HUMAN: https://lnkd.in/eDv9Z4eh

1/06/2023: opiniestuk van Jan Terlouw en Jeroom Remmers in het Financieel Dagblad. Online is het te lezen via https://lnkd.in/eat7MiXN Titel:Eerlijke prijs vlees en zuivel ontbreekt in het concept-landbouwakkoord.

Video in 16 talen:
In mei verschenen video’s met interviews van Jeroom Remmers tijdens de VN Klimaatconferentie COP27 in Egypte, met ondertiteling in 16 talen, over de voorstellen voor beprijzing van vlees van TAPP Coalitie en landen die hieraan werken.
 
bit.ly/44GaJ7X

bit.ly/3OjUiaw

bit.ly/3rTEhk5

Video Financial Times

In juni is Jeroom Remmers geinterviewd voor een Financial Times video over een vleestax, zoals er ook belastingen zijn op alcohol, suiker en tabak.De video komt later in de zomer van 2023 op de ft.com/ website, de FT’s youtube channel https://www.youtube.com/c/FinancialTimes/videos, social media platforms en op de FT’s FOOD REVOLUTION channel hub https://channels.ft.com/en/foodrevolution/.

Social Media
Het aantal volgers op sociale media van TAPP Coalitie is gegroeid de laatste 4 maanden, met name bij LinkedIn. Het totaal bereik van TAPP in juli 2023 via deze volgers staat in de laatste kolom

jaarverslag-01690871795.jpg